Penulis: Aulia Elsa| Editor: Aufia

Sejak kecil, anak-anak sudah perlu diajarkan banyak hal, salah satunya belajar agama. Bagi seorang muslim, selain membaca iqra, orang tua juga bisa mengajarkan hafalan surat pendek dalam juz amma untuk tahap permulaan.

Juz Amma sendiri merupakan sebutan untuk Alquran Juz ke-30 yang terdiri dari surat-surat pendek. Surat pendek tersebut dapat ditafsirkan dalam bahasa latin, sehingga lebih mudah dihafal oleh anak-anak. Apa pentingnya surat pendek untuk anak? Selain sebagai doa, surat pendek juga merupakan bacaan wajib ketika kita melaksanakan sholat. 

Apa saja ya surat pendek Juz Amma yang mudah dipelajari dan dihafalkan anak? Yuk, langsung simak artikel ini, Bund!

1. Surat An-Naas

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul a’uzu birabbin naas
 • Malikin naas
 • Ilaahin naas
 • Min sharril was waasil khannaas
 • Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas
 • Minal jinnati wan naas

2. Al-Falaq

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul a’uzuu bi rabbil-falaq
 • Min sharri ma khalaq
 • Wa min sharri ghasiqin iza waqab
 • Wa min sharrin-naffaa-thaati fil ‘uqad
 • Wa min shar ri haasidin iza hasad

3. Al-Ikhlas

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul huwallahu ahad
 • Allahu sh-shamad
 • Lam yalid walam yuulad
 • Wa lam yakun lahu kufuwan ahad

4. Al-Lahab

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Tabbat yadaa abii lahabiw watabb
 • Maa aghnaa ‘anhumaa luhu wa maa kasab
 • Sayashlaa naaran dzaata lahab
 • Waamra-atuhu hammaalatal hatab
 • Fi jidiha hablum mim masad

5. An-Nashr

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath
 • Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii dinillahi afwaajaa
 • Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahu kaana tawwaabaa

6. Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul yaa ayyuhaal kaafiruun
 • Laa a’budu maa ta’buduun
 • Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud
 • Walaa anaa ‘aabidummaa ‘abadtum
 • Walaa antum ‘aabiduuna maa a’bud
 • Lakum diinukum waliya diin

7. Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Innaa a’thainaakal kautsar
 • Fashalli lirabbika wanhar
 • Inna Syaani-aka huwal abtar

8. Al-Maun

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin
 • Fadzalalikal-ladzii yadu’-’ul yatiim
 • Walaa yahudh-dhu ‘alaa tha’aamil miskiin
 • Fawailul(n)-lilmushalliin
 • Al ladziina hum ‘an shalaatihim saahuun
 • Al ladziina hum yuraa-uun
 • Wayamna’uunal maa’uun

9. Al-Quraisy

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Li-iilaafi quraisyin
 • Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif
 • Falya’buduu rabba haadzal bait
 • Al ladzii ath’amahum minjuu’in wa aamanahum min khauf

10. Al-Fiil

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil fiil
 • Alam yaj’al kai dahum fii tad liil
 • Wa arsala ‘alaihim tairan abaabiil
 • Tar miihim bi hi jaaratim min sij jiil
 • Faja ‘alahum ka’asfim m’akuul

11. Al-Humazah

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Wailul likulli humazatil lumazat
 • Al-ladzii jama’a maa law wa’addadah
 • Yahsabu anna maa lahuu akhladah
 • Kallaa layunbadzanna fiil huthamat
 • Wamaa adraaka maal huthamat
 • Naarullahil muuqadat
 • Allatii tath-thali’u ‘alal af-idat
 • Innahaa ‘alaihim mu shadat
 • Fii ‘amadim(n) mumad-dadat

12. Al-asr

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Wal’ asr
 • Innal insaana lafii khusr
 • Il lal laziina aamanu wa ‘amilus saali haati wa tawa saw bil haqqi wa tawa saw bis sabr

13. At-Takatsur

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Al haakumut takaatsur
 • Hatta zurtumul maqaabir
 • Kallaa saufa ta’lamuun
 • Tsumma kallaa saufa ta’lamuun
 • Kallaa lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin
 • Latarawunnal jahiima
 • Tsumma latarawunnahaa ‘ainal yaqiin
 • Tsumma latus-alunna yaumaidzin ‘anin na’iim

14. Al-a’la

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Sabbihiisma rabbikal a’laa
 • Al-ladzii khalaqa fasawwaa
 • Wal ladzii qaddara fahadaa
 • Wal ladzii akhrajal mar-’aa
 • Faja’alahuu ghutsaa-an ahwaa
 • Sanuqri-uka falaa tansaa
 • Illaa maa syaa-allahu innahu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa
 • Waa nuyassirka lilyusraa
 • Fa dzakkir in nafa’atidz-dzikraa
 • Sayadz-dzakkaru man yakhsyaa
 • Wa yatajannabuhaal asyqaa
 • Al-ladzii yashlannaaral kubraa
 • Tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
 • Qad aflaha man tazakkaa
 • Wa dzakaraasma rabbihii fashallaa
 • Bal tu’tsiruunal hayaataddunyaa
 • Wal-aakhiratu khairun wa-abqaa
 • Inna haadzaa lafish-shuhufil uulaa
 • Shuhufi ibraahiima wamuusaa

15. Al-Qari’ah

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Al qoori’ah
 • Mal qoori’ah
 • Wamaa adrooka mal qoori’ah
 • Yauma yakuunun naasu kalfaroosil mabtsuuts
 • Watakuunul jibaalu kal’ihnil manfuus
 • Fa ammaa man tsaqulat mawaazinuh
 • Fahuwa fii iisyatir raadhiyah
 • Wa ammaa man khoffat mawaaziinuh
 • Fa ummuhuu haawiyah
 • Wa maa adrooka maa hiyah
 • Naa runhaa miyah

Bunda, itulah beberapa bacaan surat pendek Juz Amma yang mudah dipelajari si kecil. Bunda bisa mengajarkannya sedikit demi sedikit agar anak memahami dan cepat hafal. Bunda juga bisa sekaligus memberitahu arti dari masing-masing surat untuk menambah keimanan anak. Semoga bermanfaat ya, Bunda!

Baca Juga:

Sumber